Annulerings voorwaarden – Academy

Opleiding of Cursus annuleren

Artikel 1 – Algemeen

 1. The Laser Studio – Academy brengt het aanbod uit d.m.v. een officiële offerte of per mail.
 2. The Laser Studio – Academy doet geen aanbod via WhatsApp of mail, bij akkoord verwachten wij een getekende offerte terug anders is deze niet geldig.
 3. Het aanbod van cursussen vermeldt in ieder geval in een duidelijke en begrijpelijke wijze vooraf de cursus de volgende gegevens:
  • de duur van de opleiding of cursus
  • de dagen en de tijden waarop de training plaats zal vinden;
  • de prijs, exclusief of inclusief bijkomende onderwijsmaterialen;
  • De toelatingseisen om  deel te mogen nemen aan de cursus;
  • Al deze informatie wordt afgestemd met de cursist

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen The Laser Studio – Academy en de cursist komt tot stand door ontvangst van het inschrijfformulier of bevestiging middels offerte ( getekend ) dat door de cursist via e-mail wordt toegestuurd.
 2. Na de totstandkoming van de opdrachtovereenkomst en ontvangst van de bijbehorende betaling van het cursusgeld ontvangt de cursist een bevestiging van de betaling op het opgegeven e-mailadres.

Artikel 3 – Annulering van de opleiding door cursist

 1. De Cursist heeft na het insturen van de getekende offerte geen recht op ontbinding opdrachtovereenkomst.
 2. Annulering van de Opleiding dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
 3. Indien de cursus binnen veertien kalenderdagen na het tot stand komen van de overeenkomst aanvangt, doet de cursist afstand van het wettelijke herroepingsrecht van veertien kalenderdagen. 
 4. In het geval van annulering en/of tussentijdse beëindiging van de cursus dient het volledige bedrag van de cursus te worden voldaan. De cursist heeft geen recht op terugbetaling van het bedrag.
 5. Indien de cursist handelt in uitoefening van of voor een bedrijf is deze bij annulering gehouden het volledige voor de cursus overeengekomen bedrag aan The Laser Studio – Academy  te voldoen, zo ook eventueel gemaakte extra kosten te betalen.
 6. Indien de cursist na de annulering of tussentijdse beëindiging van de cursus met een door The Laser Studio – Academy, goedgekeurde reden, de cursus wil hervatten, zal The Laser Studio – Academy 60% korting geven aan de cursist. De Cursist kan de cursus hervatten waar deze voorheen  gebleven was voor annulering en/of tussentijdse beëindiging. De nieuwe inschrijving dient echter wel bij The Laser Studio – Academy te zijn ontvangen  binnen een half jaar na de annulering of beëindiging van de cursus.

Artikel 4 – Wijziging en annulering van de overeenkomst door The Laser Studio – Academy

 1. The Laser Studio – Academy heeft het recht het tijdstip of de datum van de cursus  te wijzigen vanwege onvoorziene omstandigheden of het uitvallen van een docente, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de cursist. De cursist is niet gerechtigd om de cursus kosteloos te annuleren en/of te ontbinden om deze reden.
 2. In geval van onvoorziene omstandigheden ( covid-19) zijn voor de cursus of in het geval van overmacht is The Laser Studio – Academy gerechtigd om de cursus te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de cursist. Het reeds betaalde cursusgeld zal niet aan de cursist worden gerestitueerd.

Artikel 5 – Prijs

 1. De kosten van de Opleidingen staan vermeld op de Website van de academie.
 2. The Laser Studio – Academy is niet aansprakelijk voor drukfouten of wijzigingen in het Aanbod. 

Artikel 6 – Betaling

 1. De Cursist dient bij een inschrijving en na ontvangst factuur het volledige Cursusgeld of een aanbetaling na overleg met The Laser Studio – Academy  tegelijkertijd met de  inschrijving te voldoen mits anders overeengekomen.
 2. Aanbetaling kan geschiede per bankoverschrijving. Het aanbetalingsbedrag mag in dat geval worden overgemaakt naar rekeningnummer (IBAN): IBAN: NL34 INGB 0009 4986 18 t.n.v. The Laser Studio onder vermelding van het factuurnummer.
 3. De cursist kan geen enkel recht ontlenen aangaande de inschrijving indien de betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden.
 4. Betaling van het gehele cursusgeld dient zonder enige aftrek, korting en/of verrekening plaats te vinden, binnen het aangegeven termijn vermeld op factuur. 
 5. Betaling in termijnen is mogelijk bij een cursus. Betaling in termijnen dient direct met de inschrijving te worden aangegeven. Indien de cursist hier nadien voor  wil kiezen voor een betalingsregeling, dient dit direct bij inschrijving kenbaar te worden gemaakt. Indien er goedkeuring wordt verleend, rekenen wij bij betaling in termijnen geen rente over het totale cursusbedrag.
 6. Indien het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan is The Laser Studio – Academy gerechtigd boven op het verschuldigd cursusgeld, ook de wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en de administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.

Artikel 7 – Planning en Opleidingsinformatie

 1. The Laser Studio – Academy zal de cursist inplannen waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van de cursist. Indien wordt afgeweken van de door de cursist door gegeven  beschikbaarheid, wordt de cursist op de hoogte gesteld van een andere ingepland dag.
 2. The Laser Studio – Academy is gerechtigd om een andere Startdatum aan te bieden wegens onvoorziene omstandigheden en/of overmacht, zonder dat de cursist gerechtigd is de overeenkomst te annuleren of te ontbinden. De cursist maakt evenmin aanspraak op enige vergoeding schade.
 3. The Laser Studio – Academy zal in bijzondere situaties op het verzoek van de Cursist, een cursus verzetten naar een andere datum of wijzigen naar een andere cursus.  

Artikel 8 – Opleiding

 1. .De cursist dient op tijd bij de cursus aanwezig te zijn. Indien deze later moet aanvangen is The Laser Studio – Academy gerechtigd om deelname van de cursist  te weigeren. Weigering van een cursusdag geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld. The Laser Studio – Academy informeert de cursist schriftelijk over de gemiste cursusdag en de consequenties hiervan.
 2. Bij ziekte en/of verhindering is het verplicht zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor aanvang van de cursus The Laser Studio – Academy schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Bij het niet op komen dagen tijdens de cursus  wordt geen cursusgeld, of delen ervan gerestitueerd.
 4. Bij ziekte en/of verhindering van een docente zal The Laser Studio – Academy voor zover mogelijk vervanging verzorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal The Laser Studio – Academy de cursist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en met een nieuwe datum komen waarop de cursus alsnog zal worden gegeven. In dit geval heeft de cursist geen recht op vergoeding van enige schade of terugbetaling van het cursusgeld.
 5. Oefenmodellen: De Cursist dient zelf oefenmodellen mee te nemen naar de cursus. De Cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor het organiseren van geschikte modellen en The Laser Studio – Academy kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan.

Artikel 9 – Apparatuur en garantie

 1. Op al ons apparatuur zit 12 maanden garantie, mocht de aangeschafte machine om welke reden dan ook niet juist functioneren kunt u voor een gunstig tarief een leen machine bij ons huren, vraag naar de voorwaarden bij een van onze medewerkers. Zo kunt u doorgaan met behandelen als de machine gerepareerd wordt of als er onderhoud wordt verricht.

2. Retourneren en ruilen cursus apparatuur

Het is niet mogelijk om na je cursus de apparatuur en producten te ruilen of te retourneren.

Al onze producten zijn voorzien van een hygiëne zegel. Bij het verbreken van deze zegel vervalt het recht van retour. Hiermee garanderen wij u en andere klanten dat u altijd producten ontvangt die niet door een ander gebruikt zijn.

error: Content is protected !!
× Hoe kan ik u helpen?